The Smashing Pumpkins

Album

Smashing Pumpkins - Cherub Rock: Smashing Pumpkins
Smashing Pumpkins - Smashing Pumpkins Live Inside The Dream Machine
Smashing Pumpkins - Smashing Pumpkins Live: Rock The Riviera
Smashing Pumpkins - Venus In Furs (Live)
Smashing Pumpkins - Disarm (Live)